Organi šole

USTANOVITELJ ŠOLE
Ustanovitelj OŠ Dragotina Ketteja je Občina Ilirska Bistrica.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Šolo upravljata ravnateljica, Aleksandra Vadnjal in svet šole.
Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanoviteljice: Adriana Gombač, Boštjan Benigar, Vera Ujčič
  • trije predstavniki staršev: Marko Truzzardi, Karmen Žagar, Karmen Boštjančič Gombač
  • pet predstavnikov šole: Vesna Boštjančič, Mateja Bubnič, Matevž Sakelšek, Metka Šestan, Jožica Tomšič

Predsednica sveta šole je Vesna Boštjančič.

Strokovni organi šole
Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole;
  • oddelčni učiteljski zbor: sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku;
  • razredniki: vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelka ter drugo;
  • strokovni aktivi: sestavljajo jih učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.

ORGANIZIRANOST UČENCEV
Temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka je oddelčna skupnost. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament, v katerem so učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
Mentorica skupnosti učencev šole je Suzi Avsec. Predloge, pobude in mnenja učencev vsaj enkrat letno obravnava tudi učiteljski zbor.

ŠOLSKI OKOLIŠ
V šolski okoliš spadajo vasi Brce, Čelje, Dobropolje, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Harije, Janeževo Brdo, Ratečevo Brdo, Prem, Kilovče, Mereče, Podstenje, Podstenjšek, Ostrožno Brdo, Rečica, Smrje, Tominje, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in ulice mesta Ilirska Bistrica, ki spadajo v katastrsko občino Trnovo.
V šolo se lahko po dogovoru vpišejo tudi učenci izven določenega okoliša.

 

 

 

(Skupno 479 obiskov, današnjih obiskov 1)