Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

 

Pedagoginji:
Tanja  Vičičtanja.vicic@os-dk.si
Suzi Avsecsuzi.avsec@os-dk.si

Defektologinja:
Ana Križmanana.krizman@os-dk.si
Telefon:   05  71 10 382

Šolska svetovalna služba (ŠSS) v šoli vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi deležniki. Prek njega se ŠSS vključuje v procese povezovanja, dogovarjanja, sodelovanja, pobud in pomoči. Pri svojem delu nagovarja učence in njihove starše, učitelje, vodstvo šole in zunanje strokovne sodelavce. ŠSS je vsem enako dostopna.

Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev, zato njeno delo temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih med šolanjem ter pri prehodih učencev v srednjo šolo;
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter upoštevanju njihovih posebnosti;
 • upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci;
 • upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti.

Osnovne dejavnosti ŠSS so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo.

ŠSS sodeluje na naslednjih področjih življenja in dela šole:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura,
 • vzgoja, klima, red,
 • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
 • šolanje in karierna orientacija,
 • socialno-ekonomske stiske.

Prednostne naloge za šolsko leto 2023/2024 so:

 • urjenje učinkovitih učnih strategij pri učencih in pozitivno vrednotenje znanja;
 • razvijanje odgovornega odnosa učencev do šolskih obveznosti;
 • vzpodbujanje strpnosti, spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja, s poudarkom na pozitivni verbalni komunikaciji (Projekt Eksena – Stop sovražnemu govoru, spoštujmo razlike med nami);
 • načrtovanje, izvajanje in evalvacija dejavnosti, ki zagotavljajo varno in spodbudno učno okolje;
 • preventivne dejavnosti s področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov, pomoč učencem, ki se soočajo s čustvenimi težavami in stiskami, ter iskanje rešitev;
 • evalvacija poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli ter nadaljnje načrtovanje dela;
 • razvijanje prečnih veščin pri učencih, ki so v procesu svetovanja in pomoči, po korakih formativnega spremljanja;
 • ozaveščanje o pomenu razvijanja bralnih veščin, ugotavljanje bralnih zmožnosti učencev 1. triletja (ocenjevalna shema bralnih zmožnosti) in uvajanje izboljšav na področju bralne pismenosti;
 • spremljanje uresničevanja vzgojnega načrta šole in pravil šolskega reda ter njuno izpopolnjevanje;
 • preventivne dejavnosti s področja spletnega nasilja, spletnih zlorab;
 • delo z nadarjenimi učenci (evidentiranje, identifikacija, obogatitvene dejavnosti za nadarjene);
 • načrtovanje dejavnosti, ki vzpodbujajo medijsko pismenost učencev, učiteljev in staršev (kritično vrednotenje informacij);
 • preventiva na področju kemičnih in nekemičnih odvisnosti;
 • poglabljanje koncepta karierne orientacije (Sejem srednjih šol);
 • vodenje skupnosti učencev šole, organizacija šolskega parlamenta;
 • uresničevanje koncepta dela Učne težave v osnovni šoli (učenci z individualno in skupinsko pomočjo, učenci z dodatno strokovno pomočjo) ter dosledno uresničevanje petstopenjskega kontinuuma pomoči;
 • koordinacija postopkov usmerjanja in pomoči učencem s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši, izvajalci dodatne strokovne pomoči in zunanjimi ustanovami;
 • iskanje in nudenje možnih oblik podpore ter pomoči otrokom in družinam, ki se soočajo s socialno-ekonomsko stisko (koordinacija pomoči, sodelovanje z razredniki, starši, zunanjimi ustanovami);
 • preventiva na področju medvrstniškega nasilja (sodelovanje s policijo in Centrom za socialno delo);
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami v primeru zaznave nasilja v družini;
 • spremljanje novosti na področju šolske zakonodaje in seznanjanje kolektiva o tem.

Naloge šolske svetovalne službe opravljajo Tanja Vičič, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica geografije, Suzi Avsec, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije in Ana Križman, profesorica defektologije.

Učencem z odločbo o usmeritvi dodatno strokovno pomoč (DSP) nudijo pedagoginja Suzi Avsec, defektologinja Ana Križman, inkluzivna pedagoginja Nina Kožman, psihologinja Ana Sedmak, tiflopedagoginja Mateja Maljevac, logopedinja Maja Hrvatin Gorjanc in učitelji posameznih predmetov. Posebna pomoč (ISP) bo organizirana tudi za učence s specifičnimi učnimi in drugimi težavami.

Enkrat tedensko prihaja na šolo logopedinja Maja Hrvatin Gorjanc, ki pomaga otrokom z govornimi težavami.

Related Images:

(Skupno 1.210 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost