Svetovalna služba

 

Pedagoginja:
Tanja  Vičič – tanja.vicic(na)os-dk.si
Telefon:   05  71 10 382

Šolska svetovalna služba (ŠSS) predstavlja v šoli posebno službo, ki vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci v šoli. Prek njega se ŠSS vključuje v procese povezovanja, dogovarjanja, sodelovanja, pobud in pomoči. Pri svojem delu nagovarja učence in njihove starše, učitelje, vodstvo šole, zunanje strokovne sodelavce. ŠSS je vsem enako dostopna.

Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev, zato njeno delo temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih med šolanjem ter pri prehodih učencev v poklic oz. srednjo šolo;
 • upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter upoštevanju njihovih posebnosti;
 • upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja iz katerega prihajajo učenci;
 • upoštevanju splošnih značilnostih šole kot ustanove in njenih posebnosti.

Osnovne dejavnosti svetovalne službe so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo.

Sodeluje na naslednjih področjih življenja in dela šole:

 • učenje in poučevanje,
 • šolska kultura, vzgoja, klima, red,
 • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
 • šolanje in karierna orientacija,
 • socialno-ekonomske stiske.

Prednostne naloge za šolsko leto 2020/2021 so:

 • spremljanje in prilagajanje organizacije šolanja spreminjajočim se razmeram, povezanih z novim koronavirusom, podpora učencem, staršem in strokovnim delavcem pri soočanju z izzivi, ki jih prinašajo novonastale situacije;
 • evalvacija poskusa »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« ter nadaljnje načrtovanje dela;
 • analiza bralnih veščin, sodelovanje v mednarodni raziskavi bralne pismenosti (Pirls), ugotavljanje bralnih zmožnosti učencev 1. triletja (ocenjevalna shema bralnih zmožnosti) in uvajanje izboljšav na področju bralne pismenosti;
 • poglabljanje pedagoških znanj z vpogledom v enega najučinkovitejših vzgojno-izobraževalnih sistemov in spoznavanje dobrih praks, pridobljenih na izobraževanjih v tujini ter smiselno uvajanje izboljšav.
 • spremljanje uresničevanja Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda ter njuno dopolnjevanje;
 • delo z nadarjenimi učenci (evidentiranje, identifikacija, dejavnosti za nadarjene-obogatitev ponudbe, individualizacija pri pouku, dopolnjevanje individualiziranih programov);
 • pomoč in podpora mladostnikom, ki se soočajo s čustvenimi težavami in stiskami ter iskanje rešitev;
 • preventiva na področju odklanjanja šole (podpora otrokom in staršem, strategije pomoči);
 • poglabljanje koncepta karierne orientacije (svetovanje, predstavitve srednješolskih programov in poklicev, organizacija sejma srednjih šol…);
 • evalvacija pedagoškega dela iz zornega kota otroka, vodenje skupnosti učencev šole;
 • uresničevanje koncepta dela »Učne težave v osnovni šoli« (učenci z individualno in skupinsko pomočjo, učenci z dodatno strokovno pomočjo) ter dosledno uresničevanje petstopenjskega kontinuuma pomoči;
 • koordinacija postopkov usmerjanja in pomoči učencem s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši,  izvajalci dodatne strokovne pomoči in zunanjimi ustanovami;
 • iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči otrokom in družinam, ki se soočajo s socialno ekonomsko stisko (koordinacija pomoči, sodelovanje z razredniki, starši, zunanjimi ustanovami;
 • spremljanje novosti na področju šolske zakonodaje in seznanjanje kolektiva.

Naloge šolske svetovalne službe opravlja Tanja Vičič, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica geografije.

Učencem z odločbo o usmeritvi dodatno strokovno pomoč nudijo pedagoginja, defektologinja, psihologinja, tiflopedagoginja ter učitelji posameznih predmetov. Posebna pomoč bo organizirana tudi za učence s specifičnimi učnimi in drugimi težavami (ISP).

Enkrat tedensko prihaja na šolo logopedinja, ki pomaga otrokom z govornimi težavami.

(Skupno 895 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
Dostopnost